SATSER FOR FARTSBØTER

_Kilde: Lovdata FOR 1990-06-29 nr 492: Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 29. juni 1990 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 2 og § 31b. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 17 sep 1993 nr. 856, 5 sep 1997 1997 nr. 962, 6 mars 1998 nr. 182, 26 nov 1999 nr. 1187, 17 des 1999 nr. 1355, 14 des 2001 nr. 1414, 6 des 2002 nr. 1360, 5 des 2003 nr. 1427, 7 jan 2005 nr. 3, 22 april 2005 nr. 348, 4 mai 2007 nr. 479, 11 juni 2010 nr. 801, 20 mai 2011 nr. 509. _

§ 1. Trafikkforseelser som kan bøtelegges ved forenklet forelegg
1. Overtredelse av vegtrafikkloven § 5, jf. trafikkskilt 362 og 366 og/eller fartsgrense etter vegtrafikkloven § 6, samt overtredelse av forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller overtredelse av § 4 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel

- når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er,
a) til og med 5 km/t kr 600,-
b) til og med 10 km/t kr 1600,-
c) til og med 15 km/t kr 2900,-
d) til og med 20 km/t kr 4200,-
e) til og med 25 km/t kr 6500,-

- når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er,
j) til og med 5 km/t kr 600,-
k) til og med 10 km/t kr 1600,-
l) til og med 15 km/t kr 2600,-
m) til og med 20 km/t kr 3600,-
n) til og med 25 km/t kr 4900,-
o) til og med 30 km/t kr 6500,-
p) til og med 35 km/t kr 7800,-

- når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
q) 36 km/t til og med 40 km/t kr 9000,-.

2. kjøring med motorvogn
a) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område, skiltforskriften § 23 og § 24
b) med for kort avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3. kr 5200,-

3. kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene,
302 Innkjøring forbudt,
306.0, 306.1 og 306.3-5 Trafikkforbud,
330 Svingforbud,
332 Vendingsforbud,
402 Påbudt kjøreretning,
404 Påbudt kjørefelt,
406 Påbudt rundkjøring,
508 Kollektivfelt, trafikkreglene § 5,
509 Sambruksfelt, trafikkreglene § 5,
526 Envegskjøring,
548 Gågate kr 4200,-

4. kjøring med motorvogn,
a) i sperreområde begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer,
skiltforskriftene § 22 trafikkskilt 1014 og § 21 nr. 4
b) på fortau, sykkelfelt (skilt 521), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt 520) og gang- og sykkelveg (skilt 522), trafikkreglene § 4
c) i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging, trafikkreglene § 6
d) på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje, skiltforskriftens § 22 og § 21 nr. 4 kr 3200,-

5. trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn,
a) til høyre
b) like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte
c) foran gangfelt
d) ved ikke å ha forvisset seg om at
1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring, eller
2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham
e) i strid med trafikkskiltene
334 Forbikjøringsforbud
335 Forbikjøringsforbud for lastebil kr 5200,-

6. fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt,
a) i henhold til trafikkskilt 202 Vikeplikt og 204 Stopp,
­ b) overfor trafikk fra høyre, trafikkreglene § 7,
c) overfor gående i gangfelt, trafikkreglene § 9,
d) ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område, trafikkreglene § 7,
e) overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, trafikkreglene § 7,
f) i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel kr 5200,-

7. kjøring med motorvogn,
a) uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
b) uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
c) med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
d) uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3
e) der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven § 23
f) med større antall personer på noen av sitteinnretningene, eller på andre plasser enn kjøretøyet er registrert for, forskrift om bruk av kjøretøy § 3-1,
g) der foreskrevne kjennemerker mangler, forskrift om bruk av kjøretøy § 2-5 kr 2000,-

8. kjøring med motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som motorsykkel er registrert for, vegtrafikkloven § 23 jf. § 13
kr 4200.-

9. vegtrafikkloven § 23, kjøring med kjøretøy,
a) under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker kr 2000,-
b) 3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker kr 4000,-

10. trafikkreglene § 4, kjøring med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller med moped på motorveg eller motortrafikkveg kr 1300,-

11. kjøring med sykkel,
a) uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, trafikkreglene § 15 og forskrift om krav til sykkel § 5
b) i strid med trafikksignallys med fast eller blinkende lys med rød farge, skiltforskriften
§ 24
c) i strid med skilt
302 Innkjøring forbudt
306.0 Forbudt for alle kjøretøy
306.6 Forbudt for syklende
306.8 Forbudt for syklende og gående
d) på motorveg og motortrafikkveg, trafikkreglene § 4 kr 900,-

12. Overtredelse av bestemmelser gitt med hjemmel i vegtrafikkloven § 23b kr 1300,-

13. Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23a, jf. forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn kr 2000,-

Vist 573 ganger.